جان دوری

بدنساز

تناسب اندام در مورد بهتر بودن نسبت به شخص دیگری نیست … این در مورد بهتر

بودن از شماست.

دسترسی سریع

پروژه ها